Glacial lake in the Swiss Alps

by Dorothea Oldani Griesslisee, Spiringen, Switzerland #landscape

18Upvotes

More from lamthuyhang

Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm " bất biến " giữa dòng đời " vạn biến " #myphoto #AnnieNg

134 views ·

Silent night Slovenia

94 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Đỗ Tiến Vượng #photography #vietnam #longdress #beauty #portrait

142 views ·

More from lamthuyhang

Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm " bất biến " giữa dòng đời " vạn biến " #myphoto #AnnieNg

134 views ·

Silent night Slovenia

94 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Đỗ Tiến Vượng #photography #vietnam #longdress #beauty #portrait

142 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!