ตำรวจไทย 😎😎😎

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Pfizer โกหก?

38 views · May 5th

ทีต่างจังหวัดนี่ต้องเบิกจาก hub เขต กว่าจะได้ คนไข้ก็แย่ ที่ทำแบบนี้เพราะไม่มองคนต่างจังหวัดเป็นคน หรือเพราะโรคมันอยู่ใกล้ตัวเลยต้องรีบรักษา

23 views · May 5th
27 views · May 5th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Pfizer โกหก?

38 views · May 5th

ทีต่างจังหวัดนี่ต้องเบิกจาก hub เขต กว่าจะได้ คนไข้ก็แย่ ที่ทำแบบนี้เพราะไม่มองคนต่างจังหวัดเป็นคน หรือเพราะโรคมันอยู่ใกล้ตัวเลยต้องรีบรักษา

23 views · May 5th
27 views · May 5th