บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่ . ภาพของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานแข่งกับเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงหลายหน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำหน้าที่อย่างหนัก ในห้วงที่ตัวเลขผู้ป่วยของไทยเพิ่มขึ้นสูงหลักพันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ กำลังหลักที่จะช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลง คือบุคลากรกลุ่มนี้ที่ทำงานบนความเสี่ยง แต่นั่นคือหน้าที่ . ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าห้วงของโควิด-19 ที่ระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพียงวันที่ 1-18 เมษายน บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 146 ราย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ . ขณะที่การทำหน้าที่ในภาคสนาม ทั้งการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก การฉีดวัคซีนให้ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ล้วนเป็นงานที่หนักและเป็นวินาทีแห่งชีวิต . นี่คือบุคลาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (4 พฤษภาคม) ในพื้นที่ชุมชนแออัดย่านคลองเตยและบ่อนไก่ ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวง เป็นเสมือนภาพแทนสะท้อนการทำงานของบุคลากรทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลานี้ . ขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในอีกไม่นาน . เรื่อง: ธนกร วงษ์ปัญญา ภาพ: ฐานิส สุดโต /ศวิตา พูลเสถียร #Mindsth

1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from IHEREO

23 views · May 4th
25 views · May 4th
28 views · May 4th

More from IHEREO

23 views · May 4th
25 views · May 4th
28 views · May 4th