75 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
thumb_up9thumb_downchat_bubble2

More from lamthuyhang

Đưa người ta không đưa qua sông Sao nghe có sóng ở trong lòng Bóng chiều không thăm không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong --------------------------------------------------------- Nhiều người bạn bỗng nhiên mất dấu, vài người đã đăng status rằng sẽ rời đi. Chiều buồn #minds

57 views · May 4th

Sunny Autumn

82 views · May 4th

More from lamthuyhang

Đưa người ta không đưa qua sông Sao nghe có sóng ở trong lòng Bóng chiều không thăm không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong --------------------------------------------------------- Nhiều người bạn bỗng nhiên mất dấu, vài người đã đăng status rằng sẽ rời đi. Chiều buồn #minds

57 views · May 4th

Sunny Autumn

82 views · May 4th