กรรม อะไรวะขนาดพระมหาสมปองเทศสายฮายังโดน กูงึดหลายกับประเทศนี้🥱
3Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble