More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เป็นการด่าที่เจ็บแสบมาก 🤣🤣🤣

39 views · May 4th
repeat
70 views
อีสลิ่มที่ใช้ชีวิตเมืองนอก บอกรักตู่ ตู่ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ ประเทศไทยดีที่สุด เมิงกลับมาค่ะ กลับมาอยู่ในประเทศที่เมิงรัก กลับมาชื่นชมคนที่เมิงรักอย่างใกล้ชิด รักกันจริง ไม่ทิ้งกันนะค่ะ ไม่งั้นที่เมิงพูด คือ ตอแหล!!!
70 views · May 4th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เป็นการด่าที่เจ็บแสบมาก 🤣🤣🤣

39 views · May 4th
repeat
70 views
อีสลิ่มที่ใช้ชีวิตเมืองนอก บอกรักตู่ ตู่ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ ประเทศไทยดีที่สุด เมิงกลับมาค่ะ กลับมาอยู่ในประเทศที่เมิงรัก กลับมาชื่นชมคนที่เมิงรักอย่างใกล้ชิด รักกันจริง ไม่ทิ้งกันนะค่ะ ไม่งั้นที่เมิงพูด คือ ตอแหล!!!
70 views · May 4th