ก่อนเที่ยงงงงง

#Mindsth

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from IHEREO

30 views · May 4th
คนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
25 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
play_circle_outline

ทางเลือกของวัคซีน มันน้อยเกินไป และมันมาช้าเกินไป เรามีเวลาเตรียมตัว�

34 views · May 4th

More from IHEREO

30 views · May 4th
คนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
25 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
play_circle_outline

ทางเลือกของวัคซีน มันน้อยเกินไป และมันมาช้าเกินไป เรามีเวลาเตรียมตัว�

34 views · May 4th