play_circle_outline

( theo 60 Minutes )

“I want to be very clear about something,” says Secretary of State Antony Blinken. “Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down. It is to uphold this rules-based order that China is posing a challenge to.” cbsn.ws/2So1ucj Ngoại trưởng Antony Blinken nói: “Tôi muốn nói rõ ràng về điều gì đó. “Mục đích của chúng tôi không phải là kiềm chế Trung Quốc, kìm hãm nó, giữ down. Đó là để duy trì trật tự dựa trên quy tắc này mà Trung Quốc đang đặt ra một thách thức ”.cbsn.ws/2So1ucj

thumb_up5thumb_downchat_bubble