More from s2557376

KSX AirDrop Helper

114 views · May 4th
repeat
1.1k views

“Con người sinh ra để được yêu thương. Đồ vật tạo ra để được sử dụng. Thế giới hỗn loạn bởi mọi thứ đang ngược lại” “People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos, is because things are being loved and people are being used.” ~Dalai Lama XIV~

1.1k views · Apr 12th