หน่องพิมพ์อะไรลงไป...สติยังมาไม่ครบแหละ 😪
thumb_up5thumb_downchat_bubble