ถ้าไม่ active ต่อเนื่อง ยอดตรง Today's estimate จะลดห้วบ แล้วกว่ายอดจะขึ้นก็ยากเหลือเกิน 😩

thumb_up5thumb_downchat_bubble5