คำด่าแบบเจ็บ ๆ จากวันทอง "ผ้าผืนนี้นอกจากจะใช้เช็ดตีนได้แล้ว ยังใช้เช็ดหน้าเจ้าได้อีก"
thumb_up8thumb_downchat_bubble2