เมื่อวานมีคนตายเพราะระบบคัดกรองเหี้ยๆของรัฐบาลอีกแล้ว ในขณะที่พวกแม่งก็ยังโทษประชาชน เล่นละครลิงโยนขี้กันไปมาเหมือนเดิม ควย
thumb_up9thumb_downchat_bubble3