Tagalau

Một đóa Tagalau (bằng lăng tím).

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Tuệ Nguyên

Nhà triết học Anh-Cát-Lợi có tiếng ở thế-giới ngày này là BERTRAND-RUSELL, trong một bài báo nhan-đề "TRIẾT-HỌC VỚI NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN-MÔN" đưa ra một định-nghĩa phổ-thông rộng-rãi như sau: "Triết học kể từ lúc khởi-thủy đã gồm có hai mục-tiêu khác nhau mà người ta coi như mật thiết quan-hệ với nhau. Một đàng nó nhằm mục-đích giải thích sự cấu-tạo của thế-giới. Một mặt khác nó cố khám-phá và giáo-hóa đường lối sinh-hoạt hoàn-toàn hơn cho nhân-loại. Kể từ HÉRACLITE cho tới HÉGEL và cả đến MÃ-KHẮC-TƯ, không bao giờ triết học đã nhãng quên được hai mục-tiêu ấy. Không bao giờ nó hoàn-toàn chỉ là lý thuyết, hay hoàn-toàn là thực hành, mà luôn luôn nó tìm lý-thuyết, tìm một quan-niệm có hệ-thống về vũ-trụ có thể ứng dụng làm cơ-sở cho một nền luân-lý thực-hành." Theo định-nghĩa trên đây thì Triết-học phải dựa vào thái-độ của nhân-loại hay dân-tộc đối với vũ-trụ nhân-sinh mỗi ngày một thêm hoàn-thiện, hoàn-mỹ. Thái-độ là cả một tâm-trạng sinh-hoạt trong hoàn-cảnh thực-tế về tri-thức, tình-cảm và ý-chí, cho nên triết-học không đi theo sát với thái-độ của nhân-loại hay dân-tộc, chỉ đem lý trí giải-thích một cách khách-quan, thì triết-học trở nên khô-khan vô-vị, không còn linh-động để cảm-hóa nhân-loại nữa vậy. Trích Thay lời tựa Bộ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG gồm 5 quyển: Quyển I: Lịch sử Triết học Trung Hoa - Thời-kỳ khởi-điểm của Triết-học (Thời-đại Tây-Chu và Đông-Chu) xuất bản năm 1961. Quyển II: Lịch sử Triết học Trung Hoa - Thời kỳ hoàn-thành của Triết-học (Từ Chiến-Quốc đến Tiểu-Hán) xuất bản năm 1963. Quyển III: Lịch sử Triết học Ấn Độ - Từ Vệ-đà đến Phật Nguyên-thủy. Quyển IV: Lịch sử Triết học Đông phương từ năm 241 trước Kỷ-nguyên đến 907 sau Kỷ-nguyên, xuất bản năm 1962. Quyển V: Lịch sử Triết học Trung-Hoa cận-đại, xuất bản năm 1964.

35 views · Apr 23rd

Hoa Lộc Vừng rụng & nắng mai Ta nhớ Một mùa hương khói.

44 views · Apr 23rd

Đang có một sự suy giảm trầm trọng về giấc ngủ ở các quốc gia công nghiệp tác động thảm khốc đến sức khỏe của con người, thậm chí đối với sự an toàn và giáo dục của trẻ em. Đó là bệnh mất ngủ thầm lặng, và là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ 21”, Matthew Walker, tác giả cuốn sách “Tại sao chúng ta ngủ: Mở khóa sức mạnh của giấc ngủ và giấc mơ” đưa ra lời cảnh báo trong buổi diễn thuyết ở TED vào giữa tháng 4 năm 2019 - một trong những cuốn sách hiếm hoi thay đổi thế giới quan và tạo ra sự thay đổi về xã hội và y học.

47 views · Apr 22nd

More from Tuệ Nguyên

Nhà triết học Anh-Cát-Lợi có tiếng ở thế-giới ngày này là BERTRAND-RUSELL, trong một bài báo nhan-đề "TRIẾT-HỌC VỚI NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN-MÔN" đưa ra một định-nghĩa phổ-thông rộng-rãi như sau: "Triết học kể từ lúc khởi-thủy đã gồm có hai mục-tiêu khác nhau mà người ta coi như mật thiết quan-hệ với nhau. Một đàng nó nhằm mục-đích giải thích sự cấu-tạo của thế-giới. Một mặt khác nó cố khám-phá và giáo-hóa đường lối sinh-hoạt hoàn-toàn hơn cho nhân-loại. Kể từ HÉRACLITE cho tới HÉGEL và cả đến MÃ-KHẮC-TƯ, không bao giờ triết học đã nhãng quên được hai mục-tiêu ấy. Không bao giờ nó hoàn-toàn chỉ là lý thuyết, hay hoàn-toàn là thực hành, mà luôn luôn nó tìm lý-thuyết, tìm một quan-niệm có hệ-thống về vũ-trụ có thể ứng dụng làm cơ-sở cho một nền luân-lý thực-hành." Theo định-nghĩa trên đây thì Triết-học phải dựa vào thái-độ của nhân-loại hay dân-tộc đối với vũ-trụ nhân-sinh mỗi ngày một thêm hoàn-thiện, hoàn-mỹ. Thái-độ là cả một tâm-trạng sinh-hoạt trong hoàn-cảnh thực-tế về tri-thức, tình-cảm và ý-chí, cho nên triết-học không đi theo sát với thái-độ của nhân-loại hay dân-tộc, chỉ đem lý trí giải-thích một cách khách-quan, thì triết-học trở nên khô-khan vô-vị, không còn linh-động để cảm-hóa nhân-loại nữa vậy. Trích Thay lời tựa Bộ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ĐÔNG PHƯƠNG gồm 5 quyển: Quyển I: Lịch sử Triết học Trung Hoa - Thời-kỳ khởi-điểm của Triết-học (Thời-đại Tây-Chu và Đông-Chu) xuất bản năm 1961. Quyển II: Lịch sử Triết học Trung Hoa - Thời kỳ hoàn-thành của Triết-học (Từ Chiến-Quốc đến Tiểu-Hán) xuất bản năm 1963. Quyển III: Lịch sử Triết học Ấn Độ - Từ Vệ-đà đến Phật Nguyên-thủy. Quyển IV: Lịch sử Triết học Đông phương từ năm 241 trước Kỷ-nguyên đến 907 sau Kỷ-nguyên, xuất bản năm 1962. Quyển V: Lịch sử Triết học Trung-Hoa cận-đại, xuất bản năm 1964.

35 views · Apr 23rd

Hoa Lộc Vừng rụng & nắng mai Ta nhớ Một mùa hương khói.

44 views · Apr 23rd

Đang có một sự suy giảm trầm trọng về giấc ngủ ở các quốc gia công nghiệp tác động thảm khốc đến sức khỏe của con người, thậm chí đối với sự an toàn và giáo dục của trẻ em. Đó là bệnh mất ngủ thầm lặng, và là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ 21”, Matthew Walker, tác giả cuốn sách “Tại sao chúng ta ngủ: Mở khóa sức mạnh của giấc ngủ và giấc mơ” đưa ra lời cảnh báo trong buổi diễn thuyết ở TED vào giữa tháng 4 năm 2019 - một trong những cuốn sách hiếm hoi thay đổi thế giới quan và tạo ra sự thay đổi về xã hội và y học.

47 views · Apr 22nd