More from Moredrama

แถวนี้ตกมาสองนาที แล้วก็หยุด กลับมาร้อนต่อ
เย้ฝนตกแย้ววววววว ร้อนมากกกวันนี้ #MindsTH
12 views · Apr 23rd
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สรุปคือสลิ่มก็ไม่เรียนรู้ใดๆ ควรตายจะได้ไม่รกโลก #mindsTH

29 views · Apr 23rd

More from Moredrama

แถวนี้ตกมาสองนาที แล้วก็หยุด กลับมาร้อนต่อ
เย้ฝนตกแย้ววววววว ร้อนมากกกวันนี้ #MindsTH
12 views · Apr 23rd
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สรุปคือสลิ่มก็ไม่เรียนรู้ใดๆ ควรตายจะได้ไม่รกโลก #mindsTH

29 views · Apr 23rd