81 views

Chúng gặp chân tường mà cứ ngỡ là chân trời.

thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from langtu

Vì tình đồng chí "Sinh hoạt cá nhân" Chịch nhau vì thân Sao đâm tao đổ ruột.

81 views · Apr 23rd

Nhở Đảng và Bác Đĩ mới cháy hàng như thế này. Chứ không thì nhân dân biến thành dân lành mẹ mất rồi

120 views · Apr 23rd
98 views · Apr 23rd

More from langtu

Vì tình đồng chí "Sinh hoạt cá nhân" Chịch nhau vì thân Sao đâm tao đổ ruột.

81 views · Apr 23rd

Nhở Đảng và Bác Đĩ mới cháy hàng như thế này. Chứ không thì nhân dân biến thành dân lành mẹ mất rồi

120 views · Apr 23rd
98 views · Apr 23rd