Hoa lan rừng

152Upvotes
10Reminds

More from vietnamme

Le lưỡi 😛 😛😛

403 views ·

Bẩy Giáo Điều của Chủ Nghĩa Súc Vật được viết rõ như sau: 1- Ai đi hai chân đều là kẻ thù. 2- Ai đi bốn chân hay có cánh đều là bạn. 3- Không con vật nào được phép mặc quần áo. 4- Không con vật nào được phép ngủ trên giường. 5- Không con vật nào được phép uống rượu. 6- Không con vật nào được phép giết một con vật khác. 7- Mọi con vật đều bình đẳng. Trích: Trại súc vật - George Orwell

422 views ·
567 views ·

More from vietnamme

Le lưỡi 😛 😛😛

403 views ·

Bẩy Giáo Điều của Chủ Nghĩa Súc Vật được viết rõ như sau: 1- Ai đi hai chân đều là kẻ thù. 2- Ai đi bốn chân hay có cánh đều là bạn. 3- Không con vật nào được phép mặc quần áo. 4- Không con vật nào được phép ngủ trên giường. 5- Không con vật nào được phép uống rượu. 6- Không con vật nào được phép giết một con vật khác. 7- Mọi con vật đều bình đẳng. Trích: Trại súc vật - George Orwell

422 views ·
567 views ·