Tương lai gần sẽ làm cái này.

27Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from buitanphong

Không biết là cây gì?

285 views · Apr 18th

Nhịn vợ, hihi

257 views · Apr 18th

Mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.” #myphoto #AnnieNg

346 views · Apr 18th

More from buitanphong

Không biết là cây gì?

285 views · Apr 18th

Nhịn vợ, hihi

257 views · Apr 18th

Mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.” #myphoto #AnnieNg

346 views · Apr 18th