Horyuji Temple, Kyōto, Japan.

148Upvotes
1Downvote
14Reminds

More from HungP

Kyōto, Japan.

681 views ·

Vì sao Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản? Nhiều người An Nam hay nói: Nhật Bản là một nước đồng văn với nước ta, họ cũng theo đạo Khổng mạnh, họ cũng là một nước phụ dung văn hóa của nước Tàu như nước mình, thế mà họ duy tân tự cường được đến như thế, còn nước mình ra thế này, đáng lấy làm tức. Người nào nói như thế là chưa biết rõ nước Nhật Bản. Phải, họ thuở xưa cũng theo đạo Khổng Mạnh, cũng làm một nước phụ dung văn hóa của Tàu như ta thật, nhưng có sự khác nhau lắm trong cái giống nhau ấy. Người Nhật theo đạo Khổng Mạnh nhưng không theo cái học khoa cử, không bắt chước làm những kinh nghĩ, thi, phú là thứ văn chương vô dụng. Sĩ phu họ không bị những cái vinh hoa của cử nhân tiến sĩ làm mê muội đi. Đầu óc họ thưở nào đến giờ vẫn trong sạch, cho nên khi thấy có Tây học thì họ nhận biết là đáng theo mà theo ngay. Lại thêm, người Nhật theo văn hóa Tàu mà những cái dở, những sự mê tín của người Tàu, họ không chịu theo. Tức như người Nhật không tin địa lý, quỷ thần, đốt vàng mã. Nhờ đó trong tư tưởng họ không vướng víu những cái tối tăm dơ bẩn để mất thời gian gột sạch đi rồi mới hấp thu cái hay cái tốt được. Người Việt Nam ta từ triều Trần, triều Lê về sau chỉ biết tôn chuộng cái học khoa cử, là cái học phù hoa vô dụng, làm cho sĩ phu trở nên đui điếc. Đã vậy lại còn mắc nhiều sự mê tín của Tàu đưa qua cho, như là tin phong thủy , bói toán... cùng vô số thứ dị đoan. Hồi triều Tự Đức, nước Nhật đã hăm hở theo Âu Hóa rồi, nhưng người mình thì trong óc còn chất chứa bao cái sự dơ bẩn tối tăm nên cứ thủ cựu mãi mà không làm như họ được. Nước ta vì thâm nhiễm cái di độc của văn hóa Trung Hoa, khoa cử và dị đoan mê tín nên sự nhận biết về thế giới văn minh phải chậm hơn Nhật 50 năm. Từ ngày bỏ khoa cử thì dân ta có khai thông lên một chút, nhưng bao nhiêu sự hủ bại vẫn còn choán trong tâm trí thành thử không tiến bộ cho nhanh chóng được. Bây giờ, lấy việc nước Nhật làm gương ta nên cải cách tinh thần, trên cõi đất ấy còn lắm phen phá hoại và kiến thiết rồi mới toan làm được việc gì. Theo Phan Khôi, báo Sông Hương, Huế số 32, ngày 27 tháng 3 năm 1937.

3.91k views ·

Kyōto, Japan.

681 views ·

More from HungP

Kyōto, Japan.

681 views ·

Vì sao Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản? Nhiều người An Nam hay nói: Nhật Bản là một nước đồng văn với nước ta, họ cũng theo đạo Khổng mạnh, họ cũng là một nước phụ dung văn hóa của nước Tàu như nước mình, thế mà họ duy tân tự cường được đến như thế, còn nước mình ra thế này, đáng lấy làm tức. Người nào nói như thế là chưa biết rõ nước Nhật Bản. Phải, họ thuở xưa cũng theo đạo Khổng Mạnh, cũng làm một nước phụ dung văn hóa của Tàu như ta thật, nhưng có sự khác nhau lắm trong cái giống nhau ấy. Người Nhật theo đạo Khổng Mạnh nhưng không theo cái học khoa cử, không bắt chước làm những kinh nghĩ, thi, phú là thứ văn chương vô dụng. Sĩ phu họ không bị những cái vinh hoa của cử nhân tiến sĩ làm mê muội đi. Đầu óc họ thưở nào đến giờ vẫn trong sạch, cho nên khi thấy có Tây học thì họ nhận biết là đáng theo mà theo ngay. Lại thêm, người Nhật theo văn hóa Tàu mà những cái dở, những sự mê tín của người Tàu, họ không chịu theo. Tức như người Nhật không tin địa lý, quỷ thần, đốt vàng mã. Nhờ đó trong tư tưởng họ không vướng víu những cái tối tăm dơ bẩn để mất thời gian gột sạch đi rồi mới hấp thu cái hay cái tốt được. Người Việt Nam ta từ triều Trần, triều Lê về sau chỉ biết tôn chuộng cái học khoa cử, là cái học phù hoa vô dụng, làm cho sĩ phu trở nên đui điếc. Đã vậy lại còn mắc nhiều sự mê tín của Tàu đưa qua cho, như là tin phong thủy , bói toán... cùng vô số thứ dị đoan. Hồi triều Tự Đức, nước Nhật đã hăm hở theo Âu Hóa rồi, nhưng người mình thì trong óc còn chất chứa bao cái sự dơ bẩn tối tăm nên cứ thủ cựu mãi mà không làm như họ được. Nước ta vì thâm nhiễm cái di độc của văn hóa Trung Hoa, khoa cử và dị đoan mê tín nên sự nhận biết về thế giới văn minh phải chậm hơn Nhật 50 năm. Từ ngày bỏ khoa cử thì dân ta có khai thông lên một chút, nhưng bao nhiêu sự hủ bại vẫn còn choán trong tâm trí thành thử không tiến bộ cho nhanh chóng được. Bây giờ, lấy việc nước Nhật làm gương ta nên cải cách tinh thần, trên cõi đất ấy còn lắm phen phá hoại và kiến thiết rồi mới toan làm được việc gì. Theo Phan Khôi, báo Sông Hương, Huế số 32, ngày 27 tháng 3 năm 1937.

3.91k views ·

Kyōto, Japan.

681 views ·