ผม : รัฐบาลประยุทธ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริต สลิ่ม : รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ทุจริตจำนำข้าว ผม : มีการทุจริตอื่นอีกไหม? สลิ่ม : ก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทุจริตจำนำข้าว ผม : ยังมีการทุจริตอื่นอีกไหม? สลิ่ม : ก็...อ่อ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทุจริตจำนำข้าว
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ระบบประกันสังคม มาตรา 33 คือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างเอกชนที่ทำงานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีการส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 750 บาท  และเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี

23 views · Feb 21st

ข้อไหนที่แก้ต่างแล้วประชาชนเชื่อบ้าง?

39 views · Feb 21st

ขี้อิจฉาแบบนี้ไม่แมนเลย

17 views · Feb 21st

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ระบบประกันสังคม มาตรา 33 คือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างเอกชนที่ทำงานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องมีการส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 750 บาท  และเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี

23 views · Feb 21st

ข้อไหนที่แก้ต่างแล้วประชาชนเชื่อบ้าง?

39 views · Feb 21st

ขี้อิจฉาแบบนี้ไม่แมนเลย

17 views · Feb 21st