Xứ Vệ nay chuyển sang đất nước Bến Tre cùng Tiêu diêu cõi tám keo ... ha ha Rảnh thì đọc các bút tích về “tình đồng chí” của lũ cộng sản xứ vệ! Bạn đã ớn cộng sản chưa?

thumb_up8thumb_downchat_bubble24

More from Phan Minds Channel

1.08k views · Feb 21st

Bạn đã ớn cộng sản chưa?

3.54k views · Jan 19th

More from Phan Minds Channel

1.08k views · Feb 21st

Bạn đã ớn cộng sản chưa?

3.54k views · Jan 19th