More from 🔥

ถ้าการเมืองดี การก่อสร้างที่วางแผนไม่ดีแบบนี้ฟ้องเอาค่าเสียหายจากรัฐยังได้เลย=_=

28 views · Feb 20th
ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th

More from 🔥

ถ้าการเมืองดี การก่อสร้างที่วางแผนไม่ดีแบบนี้ฟ้องเอาค่าเสียหายจากรัฐยังได้เลย=_=

28 views · Feb 20th
ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th