More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th
สถานการณ์ที่พม่าแย่มากๆ สงสารเขา แต่ประเทศเราก็เอาตัวไม่รอด
76 views · Feb 20th

สรุปข้อมูล - กัญชา กัญชง

52 views · Feb 20th

More from ✿*゚‘゚・✿.。.Rose *.:。 ✿*゚‘゚✿

ป้ายส่วนใหญ่ออกไปทางการวิจารณ์กษัตริย์แล้ว ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคงไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้
102 views · Feb 20th
สถานการณ์ที่พม่าแย่มากๆ สงสารเขา แต่ประเทศเราก็เอาตัวไม่รอด
76 views · Feb 20th

สรุปข้อมูล - กัญชา กัญชง

52 views · Feb 20th