More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

ถึงมีเคสน้องนิว กุก็ไม่ลืมความระยำเรื่องแผงโซลาเซลล์ราคาเกินจริงกับยิงปืนใส่กลุ่มประชาชนที่เหมืองทอง จ.เลย หรอกนะไอ้เหี้ย ความชั่วพวกมึงมันเยอะเกินกว่าจะกั้นแล้วไอ้สัตว์
59 views · Jan 14th

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

ถึงมีเคสน้องนิว กุก็ไม่ลืมความระยำเรื่องแผงโซลาเซลล์ราคาเกินจริงกับยิงปืนใส่กลุ่มประชาชนที่เหมืองทอง จ.เลย หรอกนะไอ้เหี้ย ความชั่วพวกมึงมันเยอะเกินกว่าจะกั้นแล้วไอ้สัตว์
59 views · Jan 14th