Xem phim hành động hay thì phải xem cho đến khi bộ phim được kết thúc "The End- Kết Thúc". Vì vậy ai muốn suy nghĩ sao thì suy nghĩ, lỡ đã yêu TT Trump và ủng hộ ông cho đến cuối con đường thì chúng ta cùng đi với ông, đừng bỏ ông giữa đường sẽ rất bơ vơ. Những ai tiếp tục theo dõi và ủng hộ ông thì đi chung với em. Còn ai đã đầu hàng thì có thể về nhà mở kênh truyền thông của DC mà đọc. Mylinh Hughes 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

thumb_up5thumb_downchat_bubble2

More from Gaichongcong

( theo Tường Vy )

11 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

11 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

16 views · Jan 13th

More from Gaichongcong

( theo Tường Vy )

11 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

11 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

16 views · Jan 13th