another cruelty of one china policy 😢

thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

แปลได้ว่าอาจมีการทุจริตจริง

47 views · Jan 13th

ถ้าใช้น้อยก็อดเป็นนายกสิคะ 😉

26 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

แปลได้ว่าอาจมีการทุจริตจริง

47 views · Jan 13th

ถ้าใช้น้อยก็อดเป็นนายกสิคะ 😉

26 views · Jan 13th