พวก Gaia นี่พูดตรงกับ ที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างน้อยก็ 1 อย่าง คือ โลกเราเจริญแล้วก็เสื่อมเป็น Cycle มาหลายรอบแล้ว ไม่ใช่ เพิ่งเกิดมีมนุษย์โครมันยองขึ้น เมื่อไม่กี่หมื่นปีมานี้ สฟิงค์ ถูกบูรณะตั้งแต่เมื่อพันปีก่อน ถ้ามันเพิ่งสร้างไม่นานก่อนหน้านั้น จะต้องบูรณะอะไรกันมากมาย ร่องรอยการเสื่อมสภาพของสฟิงก์ที่ฐานก็เป็นรอยแบบถูกน้ำกัดเซาะอย่างหนัก ที่อียิปมีน้ำปริมาณมหาศาลตั้งแต่เมื่อไหร่กัน? มันต้องถอยไปเป็นหมื่นปี สฟิงค์ถูกสร้างมาเป็นหมื่นปีแล้ว ไม่ใช่อย่างที่เคยเรียนๆกันมากว่าไม่กี่พันปี https://www.youtube.com/watch?v=hGhN-w7APTA
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

Telegram surpassed 500 million active users. In the past 72 hours alone, more than 25 million new users from around the world joined Telegram. Thank you! These milestones were made possible by users like you who invite their friends to Telegram. If you have contacts that joined in the last few days, you can welcome them using one of Telegram’s unique features, such as an animated sticker or a video message. To find out more about Telegram features, have a look at https://t.me/TelegramTips #telegram #freedom #censorship
97 views · Jan 13th

"Keep in mind, when two enemies are talking, they're not fighting, they're talking. They might be yelling and screaming, but at least they're talking. It's when the talking ceases that the ground becomes fertile for violence." - @daryldavis

More from XAiA:

Telegram surpassed 500 million active users. In the past 72 hours alone, more than 25 million new users from around the world joined Telegram. Thank you! These milestones were made possible by users like you who invite their friends to Telegram. If you have contacts that joined in the last few days, you can welcome them using one of Telegram’s unique features, such as an animated sticker or a video message. To find out more about Telegram features, have a look at https://t.me/TelegramTips #telegram #freedom #censorship
97 views · Jan 13th

"Keep in mind, when two enemies are talking, they're not fighting, they're talking. They might be yelling and screaming, but at least they're talking. It's when the talking ceases that the ground becomes fertile for violence." - @daryldavis