อัพ story ไม่เป็นอะ ทำไมมันดูเหมือน post ปกติเลย
thumb_up6thumb_downchat_bubble2