คำถาม?? ในภาพมีกุ้งกี่ตัว 🤔🤔🤔

thumb_up13thumb_downchat_bubble3