More from Moredrama

repeat
72 views
อ่านๆ "ทั้งๆที่ จะว่าไปแล้ว ปัญหาของประเทศไทยทุกวันนี้เปรียบไปก็เหมือนกับบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และด้วยเหตุที่อยู่อาศัยกันโดยไม่อินังขังขอบ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม จึงทำให้เสื่อมทรุดชำรุดหนักหนาสาหัสกว่าที่ควรจะเป็น เช่นเดียวกันเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนโบร่ำโบราณที่ค่อยๆ แตกหัก เสื่อมสลายไร้ประโยชน์ ใช้งานอะไรไม่ได้ไปทีละชิ้นสองชิ้น อดีตกาลนานมา บ้านหลังนี้อาจจะหรูดูน่าอยู่ เคยผ่านความมั่งคั่งรุ่งเรือง เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับผู้คนยุคก่อน ทายาทรุ่นแรกๆ แต่ปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับความชำรุดผุพัง ตกอยู่ในสภาพซอมซ่อ ร่อแร่ จวนจะพังแหล่มิพังแหล่ ขณะที่เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับซึ่งเคยดูดีมีราคาทรงคุณค่ามาก่อนนั้น ทว่า ทุกวันนี้นอกจากจะแตกหัก เก่าหมองไม่ชวนให้เหลียวแลมองแล้ว บางชิ้นที่ประดับประดาติดฝาบ้านเอาไว้ ยังไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่ต้องด้วยรสนิยมของหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ซึ่งใฝ่ฝันถวิลหาสังคมประชาธิปไตย ยุคสมัยเปลี่ยนไป คุณค่าต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามกระแสความเป็นไปของโลกหรือสังคม ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีมงคล ยกมือวันทาบูชากันปลกๆ แต่ลูกหลานคนรุ่นหลังกลับหันหลังให้ ปฏิเสธที่จะเคารพนับถือเพียงเพราะทำต่อๆ กันมาโดยปราศจากเหตุผล เห็นเป็นเรื่องของความเชื่ออันคร่ำครึงมงาย ไม่สอดคล้องต้องด้วยวิทยาการความรู้แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ยังถ่วงรั้งพัฒนาการความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วย" - https://www.the101.world/house-of-thailand/?fbclid=IwAR25JRcBsekHskjj4K5Bey2PeA7MUFCCwyzc3micmxicwpW_GA9xvBtkW6I
72 views · Dec 25th, 2020

More from Moredrama

repeat
72 views
อ่านๆ "ทั้งๆที่ จะว่าไปแล้ว ปัญหาของประเทศไทยทุกวันนี้เปรียบไปก็เหมือนกับบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และด้วยเหตุที่อยู่อาศัยกันโดยไม่อินังขังขอบ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม จึงทำให้เสื่อมทรุดชำรุดหนักหนาสาหัสกว่าที่ควรจะเป็น เช่นเดียวกันเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนโบร่ำโบราณที่ค่อยๆ แตกหัก เสื่อมสลายไร้ประโยชน์ ใช้งานอะไรไม่ได้ไปทีละชิ้นสองชิ้น อดีตกาลนานมา บ้านหลังนี้อาจจะหรูดูน่าอยู่ เคยผ่านความมั่งคั่งรุ่งเรือง เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับผู้คนยุคก่อน ทายาทรุ่นแรกๆ แต่ปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับความชำรุดผุพัง ตกอยู่ในสภาพซอมซ่อ ร่อแร่ จวนจะพังแหล่มิพังแหล่ ขณะที่เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับซึ่งเคยดูดีมีราคาทรงคุณค่ามาก่อนนั้น ทว่า ทุกวันนี้นอกจากจะแตกหัก เก่าหมองไม่ชวนให้เหลียวแลมองแล้ว บางชิ้นที่ประดับประดาติดฝาบ้านเอาไว้ ยังไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่ต้องด้วยรสนิยมของหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ซึ่งใฝ่ฝันถวิลหาสังคมประชาธิปไตย ยุคสมัยเปลี่ยนไป คุณค่าต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามกระแสความเป็นไปของโลกหรือสังคม ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีมงคล ยกมือวันทาบูชากันปลกๆ แต่ลูกหลานคนรุ่นหลังกลับหันหลังให้ ปฏิเสธที่จะเคารพนับถือเพียงเพราะทำต่อๆ กันมาโดยปราศจากเหตุผล เห็นเป็นเรื่องของความเชื่ออันคร่ำครึงมงาย ไม่สอดคล้องต้องด้วยวิทยาการความรู้แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ยังถ่วงรั้งพัฒนาการความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วย" - https://www.the101.world/house-of-thailand/?fbclid=IwAR25JRcBsekHskjj4K5Bey2PeA7MUFCCwyzc3micmxicwpW_GA9xvBtkW6I
72 views · Dec 25th, 2020