จังหวัดผมตรวจพบแล้ว 1 รายเป็นคนไทยกลับจากสมุทรสาคร หลังจากนั้นผู้ว่าสั่งตรวจเฉพาะแรงงานพม่าในจังหวัด what ????
thumb_up6thumb_downchat_bubble2