More from Moredrama

repeat
45 views

📘 "การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง กับปัจจัยในความสำเร็จ (1)" #busguy #ธุรกิจแบ่งปัน #business . การปฏิรูปเชิงโครงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับหลายสังคม แต่ปัญหาหนึ่งที่เรามักพบคือการดำเนินการปฏิรูปนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าหรือกระทั่งขาดแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดีที่เหมาะสม . องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้สังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยในการดำเนินการปฏิรูปให้ประสบความสำเร็จ โดยมีปัจจัยสำคัญ 6 ข้อ โดยครั้งนี้จะขอนำเสนอ 3 ข้อ . 1. การได้รับมติจากประชาชนให้ปฏิรูปผ่านการเลือกตั้ง : โดยปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของการปฏิรูป อย่างไรก็ดี การปฏิรูปที่ไม่ได้มติมาจากคนส่วนใหญ่นั้นจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นไปได้ยากในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง . 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสนับสนุน : การสื่อสารให้สาธารณะทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาวมีผลมาก โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะหมายถึงการที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จนั้นมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือสนับสนุน . 3. ปัจจัยเชิงสถาบันที่มีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำในการปฏิรูป : ปัจจัยเชิงสถาบันจะช่วยสนับสนุนการปฏิรูปตั้งแต่การตัดสินใจ ไปจนกระทั่งการนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ ความไว้วางใจ หรือทุนทางสังคม มีความสำคัญและจะส่งผลกระทบอย่างสูง . 🙏🙏 ที่มา: หนังสือพิพม์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 23 ธ.ค. 63 เรื่อง "ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง อย่างไรให้สำเร็จ?" โดยคุณธราธร รัตนนฤมิตศร

45 views · Dec 24th, 2020
อาทิตย์นึงเล่น2หยุด5 😂😂😂😂
เล่นสควอทไปวันเดียว ปวดขาไปสองวัน
27 views · Dec 24th, 2020

More from Moredrama

repeat
45 views

📘 "การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง กับปัจจัยในความสำเร็จ (1)" #busguy #ธุรกิจแบ่งปัน #business . การปฏิรูปเชิงโครงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับหลายสังคม แต่ปัญหาหนึ่งที่เรามักพบคือการดำเนินการปฏิรูปนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าหรือกระทั่งขาดแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปที่ดีที่เหมาะสม . องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้สังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยในการดำเนินการปฏิรูปให้ประสบความสำเร็จ โดยมีปัจจัยสำคัญ 6 ข้อ โดยครั้งนี้จะขอนำเสนอ 3 ข้อ . 1. การได้รับมติจากประชาชนให้ปฏิรูปผ่านการเลือกตั้ง : โดยปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของการปฏิรูป อย่างไรก็ดี การปฏิรูปที่ไม่ได้มติมาจากคนส่วนใหญ่นั้นจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นไปได้ยากในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง . 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสนับสนุน : การสื่อสารให้สาธารณะทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาวมีผลมาก โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะหมายถึงการที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จนั้นมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือสนับสนุน . 3. ปัจจัยเชิงสถาบันที่มีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำในการปฏิรูป : ปัจจัยเชิงสถาบันจะช่วยสนับสนุนการปฏิรูปตั้งแต่การตัดสินใจ ไปจนกระทั่งการนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ ความไว้วางใจ หรือทุนทางสังคม มีความสำคัญและจะส่งผลกระทบอย่างสูง . 🙏🙏 ที่มา: หนังสือพิพม์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 23 ธ.ค. 63 เรื่อง "ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง อย่างไรให้สำเร็จ?" โดยคุณธราธร รัตนนฤมิตศร

45 views · Dec 24th, 2020
อาทิตย์นึงเล่น2หยุด5 😂😂😂😂
เล่นสควอทไปวันเดียว ปวดขาไปสองวัน
27 views · Dec 24th, 2020