play_circle_outline

( theo Khang Phuc )

Joe Biden đã nói trong một phiên họp ZOOM bị rò rỉ gần đây rằng nước Mỹ bị CHẾT vì người Mỹ gốc Phi. Hãy tự mình xem ...

thumb_up2thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcongsan

( theo Sam Luong )

9 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

8 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcongsan

( theo Sam Luong )

9 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

8 views · Dec 24th, 2020