( theo Sam Luong )

Đứa nào chỉ trích Trump vì ông đã phủ quyết NDAA 2021 thì lấy cái này dán lên mỏ nó và kêu nó ngậm mồm lại nghen.

thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcongsan

( theo Sam Luong )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

8 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

10 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcongsan

( theo Sam Luong )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

8 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

10 views · Dec 24th, 2020