( theo Sam Luong )

Dan Scavino vừa up tấm này lên: + 4 ngày trước Dan up 3 tweet là 3 tấm hình Winston Churchill, Abraham Lincoln, Andrew Jackson + 2 ngày trước Dan up 2 tweet + Hôm nay Dan up 1 tweet , Trump giơ 1 ngón tay 👉 Giống đếm ngược : 3 , 2 , 1 😎!

thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcongsan

More from Gaichongcongsan