( theo Andrea Huynh )

Một chuyên gia về hiến pháp Mỹ - Ivan Raiklin nghiên cứu bản Hiến pháp Mỹ và tìm ra một điều khoản cho phép Phó TT có thể lật ngược kết quả bầu cử. Ông đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc và ngay lập tức Tòa Bạch Ốc gởi ra một memo (bản ghi nhớ chuyện phải làm). Ngay lập tức, vì theo hiến pháp Phó TT Mike Pence phải hành động không thể trễ hơn ngày 23/12 . Bản memo của Tòa Bạch Ốc ghi chi tiết về cách thức mà Phó Tổng thống Mike Pence, trong vai trò Chủ tịch Thượng viện, phải làm để bác bỏ các phiếu bầu của Cử tri đoàn từ các tiểu bang tranh chấp một cách hợp pháp. Theo bản memo, điều II, mục 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ ghi rằng "Số đại cử tri của tiểu bang nộp lên Lưỡng viện Liên bang phải có kèm theo giấy chứng nhận của Nghị viện tiểu bang." Các bậc tổ phụ nước Mỹ muốn có sự đồng thuận giữa hành pháp và luật pháp nên kèm theo điều khoản này trong Hiến pháp. Do đó, các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin đã vi phạm điều luật này của Hiến pháp vì cử tri đoàn của 6 tiểu bang này chỉ có Thống đốc ký mà không có Nghị viện tiểu bang đồng thuận. Như vậy, PTT Pence sẽ yêu cầu 6 tiểu bang này phải nộp giấy chứng nhận của Nghị viện tiểu bang. Họ có tới 6/1 để bổ sung. Nhưng Nghị viện của 6 tiểu bang này cũng có thể nộp số cử tri đoàn của họ. Vì thế họ sẽ không ký vào giấy chứng nhận cho tiểu bang. Như vậy, PTT Pence sẽ hủy bỏ số cử tri đoàn của 6 tiểu bang này và như thế, không ai có đủ 270 phiếu. Khi đó thì Hạ viện sẽ bầu TT (mỗi tiểu bang 1 phiếu, chỉ dựa vào đa số CH hay DC ở Hạ viện tiểu bang) và Thượng viện bầu PTT, và như vậy TT Trump có nhiều cơ hội để thắng vì số tiểu bang có nghị viện đa số CH là 28 và DC là 22. (Terry Lee) 👉 Tôi thấy Trump đã nhận ra và share về twitter của mình. Chờ màn diễn xuất của Mike Pence coi sao .

thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcongsan

( theo Nguyen Ngoc Chu )

14 views · Dec 24th, 2020

ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

6 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcongsan

( theo Nguyen Ngoc Chu )

14 views · Dec 24th, 2020

ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

6 views · Dec 24th, 2020