ĐMCS😡😡😡

thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcongsan

( theo Nguyen Ngoc Chu )

6 views · Dec 24th, 2020

Làm đường hai làn xong mấy năm sau kẹt quá mở thành bốn làn, làm cầu xong bỏ phà, giờ đi cầu kẹt đi phà bỏ đi cầu, nói chung tầm nhìn chỉ loay hoay ở mức đi cầu rồi bốn làn. (Fb Đàm Hà Phú) K.

35 views · Dec 24th, 2020

Kakaka đã bán rồi thì phải xoá thôi đúng không hả các ông bà đảng viên Việt Cộng ??? ĐMCS😡😡😡

5 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcongsan

( theo Nguyen Ngoc Chu )

6 views · Dec 24th, 2020

Làm đường hai làn xong mấy năm sau kẹt quá mở thành bốn làn, làm cầu xong bỏ phà, giờ đi cầu kẹt đi phà bỏ đi cầu, nói chung tầm nhìn chỉ loay hoay ở mức đi cầu rồi bốn làn. (Fb Đàm Hà Phú) K.

35 views · Dec 24th, 2020

Kakaka đã bán rồi thì phải xoá thôi đúng không hả các ông bà đảng viên Việt Cộng ??? ĐMCS😡😡😡

5 views · Dec 24th, 2020