อรหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญหนักหนา สันตมารีอามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป พุทธังภควันตัง อภิวาเทมิ ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้เะเมื่อจะตาย เอเมน บทสวดสำหรับพวก secularism
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

พอตระหนักได้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ใช่เอเทียส แต่เป็นพวก “ฆราวาสนิยม” แล้วเราก็ยังชื่นชอบความรุ่มรวยและลุ่มลึกของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่มันสัมพัทธ์กับชีวิตผู้คนอย่างมาก เราตัดสินใจทุ่มเทผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (IS แต่ที่คณะผมเขาใช้มาตรฐานและระเบียบวิธีแบบ Thesis ป.โทนะครับ โหดมาก) ไปที่การมองหาความสัมพันธ์ของความเชื่อดั่งเดิม คือ “ขวัญ” “ผี” (Animism)ในบ้านเรา ที่มันล้ออย่างดีกับความเป็นพราหมณ์และพุทธจากอินเดีย ทั้งหมดนี้สัมพันธ์โดยตรงกับโลกยุคใหม่ของเราคือ อุดมการณ์ตะวันตกที่เข้ามาปะทะผีตะวันออก คือ อุดมการณ์รัฐชาติ และ ความเชื่อแบบคริสต์ศาสนา สองอย่างหลังนี้มันเอาแบบแผนศีลธรรมแบบวิกตอเรียนมาครอบงำเราถึงปัจจุบัน เราจึงกลับบ้านไปชุมชนคาทอลิกที่เราเคยเรียนตอนประถม ชุมชนคาทอลิกจ๋า ที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านพุทธและผีที่เข้มแข็งมากในอีสาน และยังเป็นพื้นที่สีแดงในยุคสงครามเย็นที่อุดมการณ์ชาติมันถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในอีสาน มันบอกผ่านประเพณีพิธีกรรมอย่างงาน “บุญบ้าน” และวัน “คริสต์มาส” นี้อย่างไรล่ะ
ผมไม่ใช่คนไม่มีศาสนาประเภทเอเทียสอะไรทำนองนั้นหรอกครับ จำได้ว่าเคยเป็นพุทโธเลียนจ๋าาาในช่วง ม.ปลาย พออ่านหนังสือมากขึ้นเจอสังคมใหม่ๆ มากขึ้นช่วงเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสอง ก็ก๋ากั่นอยากจะประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ หรือรบกับพระเจ้าและผีทุกองค์ในนามของคนไร้ศาสนา เวลาผ่านไป การเรียนด้านมานุษยวิทยาทำให้เราเห็นหลักอะไรบางอย่างในความเชื่อทุกความเชื่อ ซึ่งมันไม่ได้ค้านอะไรกับหลักเหตุผล ผมเลยค่อยๆ เชื่อว่าตัวเองจะ “เคารพ” ในความเชื่อของผู้อื่น หรือเป็น “ฆราวาสนิยม” หรือ Secularism มากขึ้น อันไหนดีก็เอามาใช้ ล้อบ้าง เล่นบ้าง แต่หลักใหญ่ใจความที่สร้างความสมดุลให้กับแบบแผนทางศีลธรรมของมนุษย์ก็เอามาหลอมรวมกันในแบบที่เราถนัดใช้เอง ไมาต้องบังคับใคร ผมเป็นพวกล้อศาสนาทุกศาสนาหนักมาก แต่ก็ให้ความเคารพต่อวิถีของผู้คนอย่างสูงเช่นกัน นั้นคือดอกผลของการเรียนรู้เเละเข้าใจในด้านวัฒนธรรม จะสิ้นปีแล้วได้ตกผลึกและถอดบทเรียนมุมมองชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องดี ขอบคุณชาวมายด์ที่รับฟังทุกข้อคิดเห็นของผม

More from Idealist "ThePro."

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

พอตระหนักได้ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ใช่เอเทียส แต่เป็นพวก “ฆราวาสนิยม” แล้วเราก็ยังชื่นชอบความรุ่มรวยและลุ่มลึกของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่มันสัมพัทธ์กับชีวิตผู้คนอย่างมาก เราตัดสินใจทุ่มเทผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (IS แต่ที่คณะผมเขาใช้มาตรฐานและระเบียบวิธีแบบ Thesis ป.โทนะครับ โหดมาก) ไปที่การมองหาความสัมพันธ์ของความเชื่อดั่งเดิม คือ “ขวัญ” “ผี” (Animism)ในบ้านเรา ที่มันล้ออย่างดีกับความเป็นพราหมณ์และพุทธจากอินเดีย ทั้งหมดนี้สัมพันธ์โดยตรงกับโลกยุคใหม่ของเราคือ อุดมการณ์ตะวันตกที่เข้ามาปะทะผีตะวันออก คือ อุดมการณ์รัฐชาติ และ ความเชื่อแบบคริสต์ศาสนา สองอย่างหลังนี้มันเอาแบบแผนศีลธรรมแบบวิกตอเรียนมาครอบงำเราถึงปัจจุบัน เราจึงกลับบ้านไปชุมชนคาทอลิกที่เราเคยเรียนตอนประถม ชุมชนคาทอลิกจ๋า ที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านพุทธและผีที่เข้มแข็งมากในอีสาน และยังเป็นพื้นที่สีแดงในยุคสงครามเย็นที่อุดมการณ์ชาติมันถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นที่สุดในอีสาน มันบอกผ่านประเพณีพิธีกรรมอย่างงาน “บุญบ้าน” และวัน “คริสต์มาส” นี้อย่างไรล่ะ
ผมไม่ใช่คนไม่มีศาสนาประเภทเอเทียสอะไรทำนองนั้นหรอกครับ จำได้ว่าเคยเป็นพุทโธเลียนจ๋าาาในช่วง ม.ปลาย พออ่านหนังสือมากขึ้นเจอสังคมใหม่ๆ มากขึ้นช่วงเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสอง ก็ก๋ากั่นอยากจะประกาศตัวเป็นผู้เชื่อในหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ หรือรบกับพระเจ้าและผีทุกองค์ในนามของคนไร้ศาสนา เวลาผ่านไป การเรียนด้านมานุษยวิทยาทำให้เราเห็นหลักอะไรบางอย่างในความเชื่อทุกความเชื่อ ซึ่งมันไม่ได้ค้านอะไรกับหลักเหตุผล ผมเลยค่อยๆ เชื่อว่าตัวเองจะ “เคารพ” ในความเชื่อของผู้อื่น หรือเป็น “ฆราวาสนิยม” หรือ Secularism มากขึ้น อันไหนดีก็เอามาใช้ ล้อบ้าง เล่นบ้าง แต่หลักใหญ่ใจความที่สร้างความสมดุลให้กับแบบแผนทางศีลธรรมของมนุษย์ก็เอามาหลอมรวมกันในแบบที่เราถนัดใช้เอง ไมาต้องบังคับใคร ผมเป็นพวกล้อศาสนาทุกศาสนาหนักมาก แต่ก็ให้ความเคารพต่อวิถีของผู้คนอย่างสูงเช่นกัน นั้นคือดอกผลของการเรียนรู้เเละเข้าใจในด้านวัฒนธรรม จะสิ้นปีแล้วได้ตกผลึกและถอดบทเรียนมุมมองชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องดี ขอบคุณชาวมายด์ที่รับฟังทุกข้อคิดเห็นของผม