ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไร
thumb_up8thumb_downchat_bubble10