đảng cộng hòa tốt bao nhiêu thì đảng dân chủ tồi tệ vô lương tâm bấy nhiêu , thôi chờ xem ai là TT.

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from 14121412

Hôm nay có 1 điều khác lạ là N10 TV của anh TQH đã đổi h làm mình có hơi ngạc nhiên. Kế đó Kim Vũ đã biến thành Thanh Thanh với giọng nói đăc biệt. https://youtu.be/GIdr4prDzVY
19 views · Dec 23rd, 2020

Soap

16 views · Dec 23rd, 2020

MAGA

11 views · Dec 23rd, 2020

More from 14121412

Hôm nay có 1 điều khác lạ là N10 TV của anh TQH đã đổi h làm mình có hơi ngạc nhiên. Kế đó Kim Vũ đã biến thành Thanh Thanh với giọng nói đăc biệt. https://youtu.be/GIdr4prDzVY
19 views · Dec 23rd, 2020

Soap

16 views · Dec 23rd, 2020

MAGA

11 views · Dec 23rd, 2020