การตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบคร่าวๆ ด้วยแนวคิดทฤษฎีบท เเล้วตั้งสมมติฐาน จากนั้น ออกแบบวิธี “ทำซ้ำ” (Research) เพื่อพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล เทคนิควิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลที่อาจตรงสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร ก็ได้ แต่ขอให้ตอบ “คำถาม” ให้ได้ ไม่ใช่การตั้งธงแล้วหาข้อสนับสนุนน อันนั้น ไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวิธีการทาง “นิติศาสตร์” ที่อีวิษณุ เครืองามใช้เลียเผด็จการ #มิตรสหายท่านหนึ่ง
thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

repeat
31 views
เมียว่าเหี้ยแล้ว ผัวออกมาซ้ำอีก ผมว่ามันทุบหุ้น #Dtac #mindsth
31 views · Dec 23rd, 2020
โหหหห

-20 ยังละลาย ไม่นะไม่เนอะพี่ฟูจิซัง 🥺

22 views · Dec 23rd, 2020
ความรักถูกประกาศว่าตายไปแล้วในรอบหลายทศวรรษมานี้ เนื่องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับจากศตวรรษที่ 19 เมื่อความรักถูกโยงเข้ากับโลกอุดมคติที่เกิดจากการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ในผลงาน Origin of the Family, Private Property and the State ของฟริดริค เองเกิลส์ (Friedrich Engels) ได้วิพากษ์การสมรสของชนชั้นกระฎุมพีว่าวางอยู่บนประโยชน์มากกว่าความรู้สึกจริงๆ และเห็นว่า ชนชั้นแรงงานที่ไม่มีทรัพย์สินให้ได้มาหรือรักษาเท่านั้นที่จะมีความรักจริง ความตายของความรักในศตวรรษที่ 19 จึงเกี่ยวเนื่องกับการก่อตัวขึ้นของระบบทุนนิยม ความรักโรแมนติก (Romantic Love) กับระบบทุนนิยมจึงเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เมื่อมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนั้นอยู่เหนือปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ก็ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบทุนนิยมนั้นมีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรากฐานที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนคู่เจรจาทางการค้าได้ตลอดเวลา ในขณะที่ความรักแบบโรแมนติกจะเหมือนพันธสัญญาระหว่างคนสองคนที่จะมีผลผูกพันกันไปจนกว่าความตายจะมาพรากไป https://themomentum.co/in-theories-01-love-and-sociology/
63 views · Dec 23rd, 2020

More from Idealist "ThePro."

repeat
31 views
เมียว่าเหี้ยแล้ว ผัวออกมาซ้ำอีก ผมว่ามันทุบหุ้น #Dtac #mindsth
31 views · Dec 23rd, 2020
โหหหห

-20 ยังละลาย ไม่นะไม่เนอะพี่ฟูจิซัง 🥺

22 views · Dec 23rd, 2020
ความรักถูกประกาศว่าตายไปแล้วในรอบหลายทศวรรษมานี้ เนื่องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับจากศตวรรษที่ 19 เมื่อความรักถูกโยงเข้ากับโลกอุดมคติที่เกิดจากการแต่งงานและการสร้างครอบครัว ในผลงาน Origin of the Family, Private Property and the State ของฟริดริค เองเกิลส์ (Friedrich Engels) ได้วิพากษ์การสมรสของชนชั้นกระฎุมพีว่าวางอยู่บนประโยชน์มากกว่าความรู้สึกจริงๆ และเห็นว่า ชนชั้นแรงงานที่ไม่มีทรัพย์สินให้ได้มาหรือรักษาเท่านั้นที่จะมีความรักจริง ความตายของความรักในศตวรรษที่ 19 จึงเกี่ยวเนื่องกับการก่อตัวขึ้นของระบบทุนนิยม ความรักโรแมนติก (Romantic Love) กับระบบทุนนิยมจึงเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เมื่อมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนั้นอยู่เหนือปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ก็ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบทุนนิยมนั้นมีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรากฐานที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนคู่เจรจาทางการค้าได้ตลอดเวลา ในขณะที่ความรักแบบโรแมนติกจะเหมือนพันธสัญญาระหว่างคนสองคนที่จะมีผลผูกพันกันไปจนกว่าความตายจะมาพรากไป https://themomentum.co/in-theories-01-love-and-sociology/
63 views · Dec 23rd, 2020