ประสานผู้ว่า (ในทางลับ) เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี 😯😯😯

#thailand

thumb_up10thumb_downchat_bubble2