Feature ใน minds นอกจากส่งรูปหลายรูปแล้ว อยากให้ redesign แชท (เอาแบบยกเครื่องเลย) จริงๆถ้าได้อยากให้ support bubbles ด้วย (ใครใช้ A11 อยู่น่าจะรู้จักฟิเจอร์นี้)
thumb_up6thumb_downchat_bubble