เหนืออื่นสิ่งใด ฉันชอบคนเก่ง ฉลาด เอาการเอางาน มีความทันกันและกัน
thumb_up8thumb_downchat_bubble2