ต่อให้ฉันเป็นไบ ฉันก็เลือกอยู่ดีนั่นแหละ ไม่เที่ยวเดทมั่วเด้อ
thumb_up9thumb_downchat_bubble4