ถ้าไม่มีกษัตริย์ ถนนในประเทศไทยจะปูด้วยแพลทินัม ประดับบลูไดมอนด์ ก็ยังได้
thumb_up10thumb_downchat_bubble2