Khẩn thiết đề nghị toàn thể hành khách Nhân dân, vui lòng thắt dây an toàn, và ngồi yên tại chỗ trong lúc đảng và Nhà Nước thay lốp và tìm xăng...!

thumb_up9thumb_downchat_bubble1