เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบ #^&$%&*^#%;?^ 55555 เรื่อย ๆ ไปได้เรื่อย ๆ
thumb_up9thumb_downchat_bubble5