ครอบครัวเรามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ 2 ครั้ง ครั้งแรก ข้อ 1 และ ครั้งที่ 2 ข้อ 4 ตอนแจ้งค่าทดแทน ซึ่งตอนนี้ สายนี้ อยู่ขั้นตอน ข การไฟฟ้าบอก ภายใน 7 วันจะเริ่มปักป้ายบนที่ดินแล้ว

thumb_up13thumb_downchat_bubble