🐥 พระราชโองการ : ด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว กรุงพระมหานครศรีอยุทธยา มีพระราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งให้สถาปนาออกญา ChoNaTo เป็นเจ้าพระยาเมืองนคร ChoNato รั้งตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จากนี้สืบไปเมื่อหน้า ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ. =============== @na0to ขอบคุณสำหรับ tokens นะครับ 🙏❤️🌹😆

thumb_up5thumb_downchat_bubble2